‏سی و هفتمین سال تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی گرامی باد
دانشگاه آزاد تنکابن در یک نگاه