خانه / اداره امور آزمایشگاهها

اداره امور آزمایشگاهها

  نام- نام خانوادگی: نادر پوربخشیان

مقطع و رشته تحصیلی: کارشناس آزمایشگاه

پست الکترونیک:

شماره تماس دفتر: ۱۱۵۴۲۷۱۱۰۵ الی ۹ – داخلی ۳۱۰