خانه / فهرست شماره های تماس بر اساس حوزه

فهرست شماره های تماس بر اساس حوزه

شماره تماس های مستقیم دانشگاه: ۵۴۲۷۱۱۰۵ الی ۹

نام تلفنموبایلداخلی
رئیس واحد   ۲۶۰
رئیس دفتر ریاست واحد ۰۱۱-۵۴۲۷۴۴۱۵  
فکس دانشگاه  ۰۱۱_۵۴۲۷۴۴۰۹  
متصدی دفتر کارگاههای کارکنان   ۲۷۰
مدیر حراست ۰۱۱-۵۴۲۷۱۸۰۰ ۲۷۸
دفتر حراست   ۲۵۳
گزینش ۰۱۱-۵۴۲۷۱۶۸۰ ۲۳۰
رئیس دفتر فرهنگ ۰۱۱-۵۴۲۷۰۷۳۵  
دفتر فرهنگ برادران   ۲۷۷-۳۸۸
دفتر فرهنگ خواهران   ۴۱۶
کانون قرآن و عترت ۰۱۱_۵۴۲۷۳۸۹۵ ۳۹۳
کارشناس حقوقی ۰۱۱-۵۴۲۷۲۳۹۶ ۳۷۸
روابط عمومی ۰۱۱-۵۴۲۷۰۷۳۶ ۲۳۷-۲۳۸
دفتر سنجش ونظارت   ۲۲۳
مرکز مهارتهای تخصصی ۰۱۱_۵۴۲۷۰۵۱۳ ۲۰۹
اداری
نامایمیلتلفنموبایلداخلی
معاون اداری مالی ۰۱۱_۵۴۲۷۱۱۵۱ ۲۴۵
دفتر معاونت اداری   ۲۵۲
مدیر اداری ۰۱۱_۵۴۲۷۱۸۱۱ ۲۱۸-۲۴۰
دبیرخانه ۰۱۱_۵۴۲۷۰۵۱۵ ۲۱۶-۲۳۲
مخابرات ۰۱۱_۵۴۲۷۱۱۰۱_۹ ۲۰۱
انبار   ۲۸۰-۳۳۳
کارپرداز ۰۱۱-۵۴۲۷۱۱۰۰ ۲۱۹
کارگزینی ۰۱۱_۵۴۲۷۳۴۷۲  
فروشگاه تعاونی   ۲۹۱
فروشگاه ۰۱۱_۵۴۲۷۳۴۸۲  
نقلیه   ۲۷۶
تایپ اداری   ۲۳۱
آشپزخانه ۰۱۱_۵۴۲۷۳۴۶۰ ۲۹۲
مدیر اداره عمومی ۰۱۱_۵۴۲۷۲۸۹۲ ۲۲۵
توزیع فیش   ۲۸۲
اطلاعات برادران   ۳۵۹-۴۴۱
اطلاعات خواهران   ۳۵۱
نگهبانی سالن ورزشی   ۴۳۳
نگهبانی کارتکس   ۴۴۰
مدیر خدمات   ۲۵۸
آبدارخانه سالن ورزشی   ۴۳۶
کتابفروشی دانشگاه ۰۱۱_۵۴۲۷۰۴۵۴  
مالی
مدیر مالی ۰۱۱_۵۴۲۷۳۰۲۵ ۲۰۷
صدور چک و رسیدگی ۰۱۱-۵۴۲۷۱۱۰۵ الی ۹ ۲۰۲
حقوق _ دستمزد   ۲۱۷
حسابداری دانشجوئی   ۲۰۵-۲۲۰-۲۴۷
جمعداری اموال_گلیج _نوروزی   ۲۰۸-۲۱۳
صندوق رفاه دانشجوئی ۰۱۱_۵۴۲۷۱۵۱۸  ۳۹۵-۳۹۷

 

نامایمیلتلفنموبایلداخلی
معاون آموزش ۰۱۱-۵۴۲۷۳۴۷۵ ۳۱۱-۳۱۲
مدیر آموزش ۰۱۱-۵۴۲۷۱۵۱۴  
دفتر معاون آموزشی   ۳۱۳
مدیریت گروه معارف ۰۱۱-۵۴۲۷۳۴۸۷ ۳۱۶
دایره امتحانات ۰۱۱-۵۴۲۷۲۸۹۳ ۳۱۵
کارگزینی هیات علمی   ۳۰۹
بایگانی آموزش   ۲۴۱-۳۲۰
آموزش مدیریت بازرگانی،روانشناسی،حسابداری   ۳۰۳
آموزش گرافیک ۰۱۱_۵۴۲۷۲۳۹۱ ۳۰۲
میکرو بیولوژی ، سلولی مولکولی   ۳۰۵
مدیر گروه مدیریت آموزشی، مدیر گروه تحقیقات و برنامه ریزی   ۲۸۶-۲۹۸-۳۱۹
آموزش شیمی ،شیلات ،تربیت بدنی، فقه و حقوق و علوم تربیتی و آموزش زبان ،محیط زیست و کشاورزی_صنایع غذایی   ۳۱۴-۳۶۹-۳۷۴
آموزش تئاتر و پلاتو   ۳۵۲-۳۸۴
تحصیلات تکمیلی_ کارشناسی ارشد ۰۱۱_۵۴۲۷۱۵۰۵ ۲۸۷-۳۳۰
مدیر گروه تحصیلات تکمیلی   ۲۹۹
آبدارخانه آموزش   ۳۹۰
نامایمیلتلفنموبایلداخلی
معاون پژوهش ۰۱۱-۵۴۲۷۱۵۱۰ ۲۲۶
دفتر معاونت پژوهش  ۴۱۵
مدیر پژوهش ۰۱۱-۵۴۲۷۰۵۱۴ ۲۲۷
دفتر ارتباط با صنعت   ۲۳۴
پایان نامه ۰۱۱_۵۴۲۷۲۸۹۷ ۲۲۸
دفتر طرحهای پژوهشی   ۲۲۴
سمعی و بصری   ۴۲۸
آزمایشگاه روانشناسی   ۳۴۸
آزمایشگاه آقایان   ۳۱۰-۳۳۲
آزمایشگاه خواهران   ۴۴۲
باشگاه پژوهشگران جوان ۰۱۱-۵۴۲۷۲۲۹۴  
کتابخانه (پزشکی)   ۳۳۶
کتابخانه (امانت)   ۲۱۴
کتابخانه فنی   ۲۰۹
کتابخانه مرجع   ۲۲۱
رئیس کتابخانه ۰۱۱-۵۴۲۷۱۷۴۷_۵۴۲۷۳۴۸۹_۵۴۲۷۳۴۹۹  
دفتر مجله ۰۱۱-۵۴۲۷۲۴۸۴ ۳۹۴
نامایمیلتلفنموبایلداخلی
معاون دانشجویی ۰۱۱_۵۴۲۷۱۵۱۶ ۳۶۴
دفتر امور دانشجویی   ۳۰۱
مدیر  ۰۱۱_۵۴۲۷۱۵۱۳ ۳۷۲
رئیس فارغ التحصیلان ۰۱۱_۵۴۲۷۳۴۵۲ ۲۴۲
دفتر فارغ التحصیلان   ۲۱۵
دفتر فارغ التحصیلان   ۳۲۱
بایگانی فارغ التحصیلان   ۳۶۷
دفتر امور خوابگاه ها   ۳۰۷
دفتر مشاوره_امور دانشجویی ۰۱۱_۵۴۲۷۵۰۰۷ ۳۶۶
تربیت بدنی_ سالن ورزشی   ۳۴۶-۳۴۷-۳۵۴
نقل و انتقالات ۰۱۱-۵۴۲۷۴۵۳۵ ۲۶۳-۳۶۳
مسئول فارغ التحصیلان ۰۱۱-۵۴۲۷۳۴۵۲  
خوابگاه اساتید ۰۱۱-۵۴۲۲۴۴۸۷  
خوابگاه خواهران ۰۱۱-۵۴۲۷۳۴۷۳ ۳۳۱
آبدارخانه   ۳۶۵
رئیس دفتر فرهنگ ۰۱۱-۵۴۲۷۰۷۳۵  
دفتر فرهنگ برادران   ۲۷۷-۳۸۸
دفتر فرهنگ خواهران   ۴۱۶
کانون قرآن و عترت ۰۱۱_۵۴۲۷۳۸۹۵ ۳۹۳
نامایمیلتلفنموبایلداخلی
رئیس دانشکده پزشکی ۰۱۱_۵۴۲۷۳۴۷۷  
معاون آموزشی  ۰۱۱-۵۴۲۷۱۵۱۷  
مدیر گروه پرستاری   ۳۴۰
مدیر گروه مامائی   ۴۱۹
آموزش پرستاری   ۴۰۰
آموزش مامائی   ۴۱۰
آموزش پزشکی   ۲۷۱-۲۷۳
پراتیک   ۴۱۷
 دفتر توسعه آموزش پزشکی      ۳۹۸
دفتر پژوهش پزشکی   ۴۰۸
فارغ التحصیلان پزشکی   ۴۰۲
مشاوره پزشکی   ۴۰۳
دبیرخانه پزشکی   ۳۳۹
اداره امتحانات پزشکی   ۲۷۲
مدیر گروه پزشکی علوم پایه   ۲۷۴
نامایمیلتلفنموبایلداخلی
مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد تنکابن ۰۱۱_۵۴۲۲۲۰۲۵_۵۴۲۲۲۷۴۷  
راهنمایی پسرانه ۰۱۱_۵۴۲۲۳۱۹۸  
دبیرستان پسرانه ۰۱۱_۵۴۲۲۸۷۱۱  
راهنمایی دخترانه ۰۱۱_۵۴۲۸۸۹۹۸  
دبیرستان دخترانه ۰۱۱_۵۴۲۸۰۰۸۳  
نامایمیلتلفنموبایلداخلی
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات ۵۴۲۷۲۸۹۵ ۲۶۷
کارشناس وب   ۲۵۰
کارشناس سخت افزار   
کارشناس نرم افزار   ۴۲۶
آمار و اطلاعات   ۲۲۳
کافی نت   ۴۴۶
نامایمیلتلفنموبایلداخلی
معاون عمران ۰۱۱-۵۴۲۷۰۵۱۶  
دفتر عمران   ۲۷۵-۳۰۴
عمران _تاسیسات   ۳۵۵-۴۰۱