خانه / ریاست واحد

ریاست واحد

  نام- نام خانوادگی: حسینعلی مشایخی

مقطع و رشته تحصیلی: دکترای شیمی تجزیه

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: chem.mashayekhi@toniau.ac.ir

شماره تماس دفتر: ۱۱۵۴۲۷۴۴۱۵

مقالات
کتب
طرحهای پژوهشی