خانه / فرمها و آیین نامه های اداره امور هیات علمی

فرمها و آیین نامه های اداره امور هیات علمی

 

 

فرمها و مدارک مورد نیاز جهت ارتقاء اعضاء هیات علمی در گروههای غیرپزشکی:

 

فرمها و مدارک مورد نیاز جهت ارتقاء اعضاء هیات علمی در گروههای پزشکی:

 

فرمها و مدارک موردنیاز جهت تبدیل وضعیت اعضاء هیات علمی:

 

فرم ها و مدارک مورد نیاز جهت ترفیع سالیانه اعضاء هیات علمی: