خانه / فهرست شماره های تماس مدیران گروههای آموزشی

فهرست شماره های تماس مدیران گروههای آموزشی

ردیفنام-نام خانوادگیرشتهشماره تماس
1جناب آقای دکترطاهر تیزدستروانشناسی9123175368
2جناب آقای دکتر رحیم جهاندیدهمهندسی برق- مهندسی پزشکی9123950644
3جناب آقای دکتر فرهاد حاتم جعفریشیمی9111934605
4جناب آقای دکتر جواد خلعتبریروانشناسی سلامت دکتری9121777634
5جناب آقای دکتر آپتین راهنوردمحیط زیست جنگل9111351592
6جناب آقای دکتر مهران ریاضیانمهندسی صنایع مهندسی کامپیوتر9122116905
7سرکار خانم دکتر هاجر زارعیعلم اطلاعات و دانش شناسی9111945078
8سرکار خانم دکتر عادله ساعدیعمران9123278010
9جناب آقای دکتر محمدتقی شجاعی مهرتربیت بدنی9122181365
10سرکار خانم دکتر زهره شکیبائیعلوم تربیتی9113922796
11جناب آقای دکتر هادی عسگریمدیریت بازرگانی9111932392
12جناب آقای دکتر عیسی علیاندروس عمومی9111002717
13جناب آقای دکتر محمدرضا غفارینمایش-معماری-هنر9111255935
14جناب آقای دکتراسماعیل قربانعلی نژاد میکروبیولوژی9111962098
15جناب آقای دکترمحمدرضا قمی مرزدشتیتکثیر و پروش آبزیان دریایی (دکتری)09113520669
16جناب آقای دکتر ابوالفضل قهاریحقوق9113930071
17جناب آقای دکتر مهرداد گلیجانی9113910739
18سرکار خانم دکتر آرزو لاریجانیادبیات فارسی9113911128
19جناب آقای دکتر داود مشهدی حیدرزبان انگلیسی9189269248
20جناب آقای دکترآیت ا... نصراللهیقارچ شناسی9113753429
21سرکار خانم دکتر مهرنوش نوروزیزیست شناسی9113714251