خانه / مدیران گروههای آموزشی

مدیران گروههای آموزشی

ردیف نام- نام خانوادگی شماره تماس گروه آموزشی
۱ دکتر الهام فاضلی ۰۹۱۱۳۹۵۱۱۲۸ حسابداری
۲ دکتر محمدتقی شجاعی مهر ۰۹۱۲۲۱۸۱۳۶۵ تربیت بدنی
۳ دکتر آپتین راهنورد ۰۹۱۱۱۳۵۱۵۹۲ محیط زیست
۴ دکتر محمدرضا غفاری ۰۹۱۱۱۲۵۵۹۳۵ معماری و هنر
۵ دکتر عادله ساعدی ۰۹۰۲۰۰۹۰۴۲۲ عمران
۶ دکتر مهرنوش نوروزی ۰۹۱۱۳۷۱۴۲۵۱ علوم پایه(زیست شناسی)
۷ روان شناسی
۸ دکتر فرهاد حانم جعفری ۰۹۱۱۱۹۳۴۶۰۵ شیمی
۹ دکتر داود مشهدی حیدر ۰۹۱۸۹۲۶۹۲۴۸ زبان
۱۰ دکتر محمد هادی عسگری ۰۹۱۱۱۹۳۲۳۹۲ مدیریت
۱۱ دکتر عیسی علیان ۰۹۱۱۱۰۰۲۷۱۷ معارف
۱۲ دکتر زهره شکیبایی ۰۹۱۱۳۹۲۲۷۹۶ علوم تربیتی
۱۳ دکتر مهران ریاضیان ۰۹۱۲۲۱۱۶۹۰۵ کامپیوتر
۱۴ دکتر ابوالفضل قهاری ۰۹۱۱۳۹۳۰۰۷۱ حقوق
۱۵ دکتر رحیم جهاندیده ۰۹۱۲۳۹۵۰۶۴۴ مهندسی پزشکی و برق
۱۶ دکتر آرزو لاریجانی ۰۹۱۱۳۹۱۱۱۲۸ ادبیات فارسی
۱۷ دکتر هاجر زارعی ۰۹۱۱۱۹۴۵۰۷۸ علم اطلاعات
۱۸ دکتر محمدرضا قمی مرزدشتی ۰۹۱۱۳۵۲۰۶۶۹ شیلات
۱۹ دکتر آیت اله نصرالهی عمران ۰۹۱۱۳۷۵۳۴۲۹ قارچ شناسی