خانه / مدیر پژوهش و فناوری

مدیر پژوهش و فناوری

  نام- نام خانوادگی: مسعود قانع

مقطع و رشته تحصیلی: دکترای میکروبیولوژی

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک: masoodghane@gmail.com

شماره تماس دفتر: ۵۴۲۷۱۵۱۰(۱۱)