خانه / معاون علمی

معاون علمی

  نام- نام خانوادگی: محمدتقی شجاعی مهر

مقطع و رشته تحصیلی: دکترا مدیریت ورزش

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: m.shojaeimehr@yahoo.com و moaven.amoozeshi@toniau.ac.ir

شماره تماس دفتر: ۵۴۲۷۳۴۷۵(۱۱)