خانه / معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی

  نام- نام خانوادگی: بابک باباخانی

مقطع و رشته تحصیلی: دکترای زیست شناسی

مرتبه علمی: استادیار پایه ۱۷ و عضو هیات علمی دانشکده علوم زیستی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

پست الکترونیک: moaven.amoozeshi@toniau.ac.ir و babakhani_babak@yahoo.com

شماره تماس دفتر: ۵۴۲۷۳۴۷۵(۱۱)

معاونت آموزشی واحد وظیفه برنامه ریزی،اداره وهدایت کلیه امورآموزشی درمقاطع کارشناسی،تحصیلات تکمیلی ونظارت برحسن اجرای مقررات وآئین نامه های آموزشی ،تصمیم گیری درباره مسائل آموزشی، سیاست گذاری واتخاذ تمهیدات لازم درجهت گسترش وارتقاء کیفیت آموزشی واجرای دوره های آموزشی وارزیابی آنها وهمچنین امور مربوط به اعضای هیات علمی واحد رابرعهده دارد.

برخی از وظایف واختیارات این معاونت به شرح زیل است :

۱- ابلاغ کلیه مصوبات مربوط به شورای هیات رئیسه وهمچنین مقررات وآئین نامه های ابلاغی ازسوی ریاست واحد به دانشکده ها وحوزه های ذیربط وپیگیری ونظارت برحسن اجرای آن

۲- ارائه پیشنهاد بعنوان دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت آموزش جهت طرح درشورای هیات رئیسه برای تصویب

۳- ارائه گزارش های توجیهی لازم به ریاست واحد درخصوص وظایف مربوط به دانشکده ها وحوزه های تحت نظر

۴- پیشنهاد افرادواجدشرایط برای تصدی سمت های مدیریتی درحوزه معاونت به ریاست واحد

۵- همکاری با سایر معاونتها جهت حسن اجرای برنامه های واحد

۶- همکاری اداره ونظارت برحسن اجرای کلیه سیاستها، مقررات وفرآیندهای آموزش وتحصیلات تکمیلی واحد،منطبق برقوانین،مصوبات،مقررات وآئین نامه های اجرایی مربوطه با رویکردگسترشدوره های تحصیلات تکمیلی

۷- برنامه ریزی امورآموزشی وتحصیلات تکمیلی با همکاری دانشکده ها و حوزه های ذیربطونظارت برحسن اجرای وظایف دانشکده ها وحوزه های وابسته به منظور حصول اطمینان ازاجرای دقیق وبموقع برنامه ها وفعالیتهای آموزشی هر دانشکده وارزیابی آن وارائه گزارشلازم به ریاست واحد

۸- پایش وارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان واعضای هیات علمی ومدیران آموزشیحوزه های مختلف درهر نیمسال وانعکاس آن به ریاست واحد واعلام نتیجه ارزیابی به اعضایهیات علمی

۹- اهتمام به برگزاری دوره های توانمند سازی ودانش افزایی

۱۰- ارزیابی وبازنگری محتوای سرفصل ها به منظور به روز رسانی و کارآمدی

اعضایهیات علمی واحد، غنا بخشی وارزش مداری ،بررسی وپایش مستمر وضعیت آموزشی واحد واحصاء نقاط قوت، ضعف، تهدیدات وفرصتهای آموزشی

۱۲- تهیه وتنظیم سیاستها، خط مشی ها وچشم انداز آموزشی واحد وپیگیری مراحل تصویب،ابلاغ، اجرا وروزآمدسازی آنها

۱۳- گسترش کیفی وکمی فعالیتهای آموزشی، تهیه وپیشنهاد برنامه های کوتاه مدت، میان مدتوبلند مدت آموزشی واحد با همکاری کلیه دانشکده هاوحوزه های ذیربط وپیگیری وهدایت مستمرامور مربوط به تصویب ،اجرا واصلاح آنها

۱۴- برنامه ریزی به منظور ارتقا وبهبود مستمر خدمات آموزشی واحد درسطح دانشکده ها ومراکز آموزشی

۱۵- برنامه ریزی؛ ضابطه گذاری ونظارت برنحوه بورسیه شدن اعضای هیات علمی وفراهم نمودن تسهیلات آموزشی لازم

۱۶- طراحی واستقرار نظام ارزیابی راهبردی وتنظیم وتدوین شاخص های ارزیابی آموزشی واحد

۱۷- تهیه وارائه گزارشهای رسمی درهرنیمسال از وضعیت آموزشی واحد به تفکیک موضوع،رشته، دانشکده، حوزه ونظایر آن جهت ارائه به ریاست واحد

۱۸- سازماندهی واستقرار نظامهای سنجش وارزیابی عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی ودانشجویان وبرنامه ریزی به منظور رفع کاستیها ونواقص از طریق دانشکده ها وحوزه های عملیاتی واحد

۱۹- ظرفیت سنجی درخصوص پذیرش تعداد دانشجویان جدید واعلام بموقع آن به مرکز آزمون

۲۰- هماهنگی برای انجام امور مربوط به ثبت نام، انتخاب واحد، حذف واضافه، دریافت وثبت نمراتدردانشکده ها

۲۱- انجام امورمربوط به مهمانی، ترک تحصیل وتمدید سنوات دانشجویان

۲۲- تشکیل کمیته های ترفیع، ارتقا وانتظامی اعضای هیات علمی واحد

۲۳- تشکیل کمیسیون موارد خاص آموزشی واحد

۲۴- طراحی فرایند صحیح پذیرش اعضای هیات علمی

۲۵- هماهنگی به منظوربرگزاری آزمون جامع دانشجویان مقطع دکتری و صدورگواهی موفقیتدرآزمون جامع

۲۶- برنامه ریزی متون ومحتواهای آموزشی واحد

۲۷- انجام سایر امورمحوله ازسوی ریاست واحد

۲۸- بررسی ومکاتبه درخصوص دانشجویانی که دارای مدرک پایه معادل می باشند و(مکاتبهبه سازمان مرکزی )

۲۹- تشکیل شورای آموزشی

۳۰- مکاتبه با منطقه وسازمان مرکزی دانشگاه درخصوص دانشجویان مشروطی واخراجیواخذ مجوزهای لازم

۳۱- اقدام درخصوص نمره ورتبه دانشجویان انتقالی ورودیهای قدیم واصلاح مشخصات باهماهنگی مرکز آزمون

۳۲- اقدام درخصوص دانشجویان اتباع خارجی وهماهنگی با امور بین الملل دانشگاه واستانداردهایمربوطه

۳۳- صدورگواهی اشتغال وخروجی ازکشوربرای دانشجویان مشمول

۳۴- استعلام ریزنمرات ومدارک پایه دانشجویان

۳۵- پاسخ به استعلام کلیه موسسات وارگانها درخصوص دانشجویان