خانه / معاون اداری مالی

معاون اداری مالی

  نام- نام خانوادگی: مهرداد گلیجانی

مقطع و رشته تحصیلی:   حسابداری

مرتبه علمی: مربی

پست الکترونیک:m.golejani@toniau.ac.ir

شماره تماس دفتر: ۱۱۵۴۲۷۱۱۵۱