خانه / معاون اداری مالی

معاون اداری مالی

  نام- نام خانوادگی: مهرداد گلیجانی

مقطع و رشته تحصیلی: دکترای حسابداری

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک:m.golejani@toniau.ac.ir

شماره تماس دفتر: ۱۱۵۴۲۷۱۱۵۱