خانه / معاون توسعه و مدیریت منابع

معاون توسعه و مدیریت منابع

  نام- نام خانوادگی: سهیل شکری

مقطع و رشته تحصیلی:   دکترای آمار استنباطی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: soheilshokri@gmail.com

شماره تماس دفتر: ۱۱۵۴۲۷۱۱۵۱