خانه / معاون اداری مالی

معاون اداری مالی

  نام- نام خانوادگی: شهرام صلواتی

مقطع و رشته تحصیلی: دکترای مدیریت بازرگانی – بازاریابی الکترونیکی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: salavatish@gmail.com

شماره تماس دفتر: ۱۱۵۴۲۷۱۱۵۱

  1. English for the students of Management
جزوهBooklet 
 روش تحقیق در مدیریتResearch Method in Management
 آمار و کاربرد آن در مدیریت (۱)Statistics for Managers (1
 حقوق بازرگانی پیشرفتهBusiness Law