خانه / معاون دانشجویی فرهنگی

معاون دانشجویی فرهنگی

  نام- نام خانوادگی: علی نیک کار

مقطع و رشته تحصیلی: دکترای حرفه ای- پزشکی 

مرتبه علمی:

پست الکترونیک: 

شماره تماس دفتر: ۱۱۵۴۲۷۱۵۱۶