خانه / معاون دانشجویی فرهنگی

معاون دانشجویی فرهنگی

  نام- نام خانوادگی: محمدتقی شجاعی مهر

مقطع و رشته تحصیلی: دکترا مدیریت ورزش

مرتبه علمی: مربی

پست الکترونیک: m.shojaeimehr@yahoo.com

شماره تماس دفتر: ۱۱۵۴۲۷۱۵۱۶