خانه / معاون علوم پزشکی

معاون علوم پزشکی

  نام- نام خانوادگی: مجید پویا

مقطع و رشته تحصیلی: دکترا- فوق تخصص جراحی ریه وقفسه سینه

مرتبه علمی: استادیارو عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن

پست الکترونیک: dr.mpouya@gmail.com

شماره تماس دفتر: ۱۱۵۴۲۷۱۵۱۷

 

مقاله

Dissertation

 

نوع مقاله

 

بررسی اثر ساکشن لوله سینه بر روی نشت هوا بدنبال رزکسیون ریه

. Effect of chest tube suction on air leak following lung resection. journal of tannafos (Respiration) Volum 5/No. 1/2006.

 

مقالات چاپ شده در مجلات داخلی

 

استفاده از مواد نانوفیبروز در ترمیم آسیب های عصب سیاتیک

Nonofibrous nerve conduits for repair of 30-mm-long sciatic nerve defects (Neural Regeneration Research Volume 8 , Issue 24, August 2013

 

مقاله چاپ شده ISI

 

بررسی رفتار ترمیم عصب سیاتیک در غلاف نانو فیبروز پرشده با سلول های شوان

Behavioral evaluation of regenerated rat sciatic nerve by a nanofibrous PHBV conduit filled with Schwann cells as artificial nerve graft (Cell Communication & Adhesion 2013 )

 

مقاله چاپ شده ISI

 

بررسی علل باکتریال پنومونی در بیماران وابسته به ونتیلاتور در بخش مراقبت ویژه در بیمارستان شهید رجایی تنکابن

Identification of bacterial cause of ventilator associated pneumonia from the patients who have been hospitalized in the intensive care unit of shahid Rajaei hospital- Tonekabon. Iran J Med Sci (IJMS) volum 37. NO. 3, sep.2012

 

مقالات چاپ شده در مجلات داخلی

 

گزارش یک مورد بیمار مبتلا به سارکوئیدوز با اسپلنومگالی و علائم اکستراپولمونری. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یزد دوره ۱۸ شماره ۴ سال ۱۳۸۹٫

§ A case of Sarcoidosis with Splenomegaly and Extrapulmonary Presentation(Journal of Shaheed Sadoughi University of Medical Sciences and Health Services vol. 18,No 4 Sep-Oct 2010

 

مقالات چاپ شده در مجلات داخلی

 

گزارش یک مورد سندرم لوب میانی ناشی از کیست هیداتید.

§ A Case Report of Middle Lobe Syndrome Due to Hydatid Cyst (www.mubabol.ac.ir/babol/journal.htm)

 

مقالات چاپ شده در مجلات داخلی

 

تأثیر اسفنکتروتومی داخلی بر میزان درد پس از هموروئیدکتومی

  

مقالات چاپ شده در مجلات داخلی

 

جداسازی کلبسیلا نمونیه فنوتیپ ESBL از پرسنل و بیماران بستری در بیمارستان شهید رجایی تنکابن.فصلنامه علمی پژوهشی دانش میکروب شناسی شماره ۱۰، جلد سوم ۱۳۹۰٫

Qurterly journal of Microbiology knowledge vol. 3, No. 10, 2011.

 

مقالات چاپ شده در مجلات داخلی

 

– سل پستان (گزارش مورد)

Journal of isfahan Medical school vol 26/ No. 90/ 2008.

 

مقالات چاپ شده در مجلات داخلی

عنوان کتاب تاریخ انتشارISBNBook
بیماری های پلور ۱۳۹۲/۰۵/۱۰۹۷۸-۶۰۰-۶۹۱۳-۰۴-۹Pleural Diseases

سمت

عنوان پایان نامه

Degree

Dissertation

استاد راهنما

فراوانی توده التهابی آپاندیس در بیماران مشکوک به آپاندیسیت حاد در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید رجائی تنکابن و امام سجاد (ع) رامسر در سال ۱۳۹۱

Supervisor

Frequency of inflammatory masses (phlegmon) in patients suspected to acute appendicitis referral to hospitals of shahid rajaee of Tonekabon and Imam sajjad of ramsar in 2012.

استاد راهنما

– بررسی فاکتورهای خطر آفرین در بیماران مبتلا به زخم پپتیک سوراخ شده

Supervisor

Evaluation of Risk Factors in Patients with perforated peptic ulcer

استاد راهنما

بررسی شیوع پارگی روده کوچک در ترومای غیر نافذ شکمی در سال‌ها (۱۳۷۸- ۱۳۷۲) در بیماران بستری در بیمارستان پورسینای رشت.

Supervisor

Frequency of small bowel laceration in blunt abdominal trauma

استاد راهنما

بررسی عفونت زخم پس از عمل جراحی آپاندیس بدون عارضه در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید رجائی تنکابن از سال ۱۳۸۴-۱۳۸۲

Supervisor

Frequency of postoperative wound complications in non complicated Appendicitis in Rajaee hospital in Tonekabon.

استاد راهنما

بررسی علت شناسی پریتونیت منتشر در بیمارستان شهید رجائی تنکابن بین سال‌های (۱۳۷۸-۱۳۷۶)

Supervisor

Etiology of generalized peritonitis in patients refer to Rajaee hospital in Tonekabon

استاد راهنما

– بررسی شیوع آپاندیس سوراخ شده در بیماران مراجعه کنند به بیمارستان شهید رجایی تنکابن (۱۳۷۸-۱۳۷۷)

Supervisor

Frequeny of perforated Appendicitis in patients refer to Rajaee hospital in Tonekabon

استاد راهنما

بررسی میزان موربیدیتی و مورتالیتی بعد از عمل جراحی در بیماران بالاتر از ۶۵ سال در بخش جراحی بیمارستان پورسینای رشت (۱۳۷۸-۱۳۷۵)

Supervisor

Rate of Morbidity and mortality in post operative patients over age 65 in poursina hospital in Rasht.

استاد راهنما

– تعیین فاکتورهای موثر در اداره آسیب‌ها نافذ شکم در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید رجایی تنکابن و امام سجاد (ع) رامسر طی سال‌های (۸۶-۱۳۸۲)

Supervisor

Appointment of effective factors in management of penetrating abdominal trauma in tonekabon shaheed rajaee and Ramsar Emam sajjad hospitals (2003-2007).

استاد راهنما

مطالعه توده‌های پستانی در بیماران جراحی شده در مراکز جراحی شهرستان تنکابن در سال‌های (۱۳۸۷ – ۱۳۸۴) و مقایسه آن با سال‌های (۱۳۸۳-۱۳۷۹)

Supervisor

The Study of breast masses in patients refer to surgical centers of Tonekabon in 2005-2008 and comparision of the results with other study in (2000-2004).

استاد راهنما

مقایسه معیارهای آلوارو با سونوگرافی برای تشخیص آپاندیست حاد در بیماران آپاندکتومی شده در بیمارستان شهید رجایی تنکابن طی سال‌های ۱۳۸۸-۱۳۸۷

Supervisor

Comparison of Alvarado scoring system with utrasonography for diagnosis of acute Appendicitis in patients were undergone appendectomy in tonekabon shahid rajaee hospital in (2008-2000)

استاد راهنما

مقایسه اثر بخشی عصاره گل مغربی و ویتامین E از زنان مبتلا به درد پستان در تنکابن طی سال‌های (۱۳۸۹-۱۳۸۸)

Supervisor

Comparison of effectiveness of Evening prime rose oil and vitamin E in women with mastalgia referred to surgical clinics of tonekabon during (2010-2011).

استاد راهنما

فراوانی علل انسداد روده در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان‌های شهید رجایی تنکابن و امام سجاد رامسر در سال های (۱۳۸۹-۱۳۷۹)

Supervisor

Frequency of Intestinal obstruction in Patient referred for operation in shaheed rajaee hospital in tonekabon

استاد راهنما

– بررسی وضعیت سرولوژیک کارکنان بخش جراحی و اتاق عمل به دنبال واکسیناسیون قبلی علیه ویروس هپاتیت B در بیمارستان شهید رجائی تنکابن در سال ۱۳۸۳

Supervisor

Evaluation of serologic status of surgical ward and operating room team after previons vaccination against Hepatitis B virus in shahee rajaee hospital of tonekabon in year (2004)

استاد راهنما

تأثیر اسفنکتروتومی داخلی در میزان درد پس از همورئیدکتومی باز (نتایج مطالعه آینده‌نگر در بیمارستان شهید رجائی تنکابن در سال ۸۷-۸۶

Supervisor

The effect of lateral internal sphincterotomy on posthemorrhoidectomy pain. (Results of prospective randomized trial in shaheed rajaee hospital in 2006-2007

استاد راهنما

تأثیرمترونیلازول خوراکی بر درد پس از عمل جراحی هموروئید در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید رجائی تنکابن (۸۷-۱۳۸۶)

Supervisor

The effect of oral metronidazole on pain after hemorrhoidectomy in patients referred to tonekabon Rajaee hospital (2006-2007)

استاد راهنما

بررسی علل تعبیه لوله سینه در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید رجائی تنکابن در سال‌های ۱۳۸۴-۱۳۷۹٫

Supervisor

Etiology of chest tube insertion in referral patients to tonekabon rajaee hospital (2000-2005).

استاد راهنما

– اثر پماد نیترات گلیسرین ۲/۰ درصد در ترمیم زخم و درد پس از هموروئیدکتومی باز در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید رجائی تنکابن سال ۸۷-۱۳۸۶٫

Supervisor

Effect of 0/2 percent glyceryl trinitrate ointment on wound healing and pain after open hemorrhoidectomy in shaheed rajaee hospital (2006-2007

استاد راهنما

– نقش انجام رادیوگرافی قفسه سینه در ارزیابی بیماران قبل از عمل جراحی در بیمارستان شهید رجایی تنکابن در سال ۱۳۸۳

Supervisor

The role of chest X-Ray in preoperative evaluation of surgical patients in shaheed rajaee hospital in tonekabon (2004-2005).

استاد راهنما

مطالعه ضایعات بدخیم مری در بیماران مراجعه کننده به بخش آندوسکوپی بیمارستان شهید رجایی تنکابن و امام سجاد رامسر طی سال‌های (۱۳۸۵-۱۳۸۰)

Supervisor

The study of malignant esophageal lesions in patients reffered to endoscope ward of tonekabon shaheed rajaee and Ramsar Emam sajjad hospitals from (2001-2006)

استاد راهنما

مطالعه نوع توده‌ای پستان در بیماران جراحی شده در مراکز جراحی شهرستان تنکابن در سال‌های (۱۳۸۳-۱۳۷۹)

Supervisor

The study of breast masses in patients had been operated in tonekabon surgical centers during years 2000-2004.

استاد راهنما

مطالعه میزان عود بدنبال عمل جراحی به روش باز در بیماران مبتلا به سینوس پیلونیدال مراجعه کننده به بیمارستان شهید رجائی تنکابن طی سال‌های (۱۳۸۵- ۱۳۸۲)

Supervisor

Study of the recurrence rate after open surgical technique in patients with pilonidal sinus referrd to surgical ward of shaheed rajaee hospital in Tonekabon during (2003-2006).

استاد راهنما

بررسی علت شناسی بیماری انسداد حاد روده بزرگ در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی ساری (۱۳۷۹-۱۳۷۶)

Supervisor

Etiology of large bowle obstruction in patients referred to Imam khomaini hospital in Sari.

استاد راهنما

بررسی شمارش لکوسیت خون در بیماران آپاندیست حاد بستری شده در بیمارستان شهید رجائی تنکابن (۱۳۸۱-۱۳۸۰)

Supervisor

Study of leukocyte count in patients with Acute Appendicitis referred to rajaee hospital in Tonekabon.

استاد راهنما

بررسی فراوانی شیوع انسداد روده در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان پورسینای رشت در سال (۷۸-۱۳۷۵)

Supervisor

Frequency of intestinal obstruction in patrent referred to PourSina hospital in Rasht

استاد راهنما

– بررسی عوارض زخم‌های معده و اثنی‌عشر در بیماران بستری در بخش جراحی بیمارستان‌های پورسینا و رازی رشت در سال‌ها (۱۳۷۸- ۱۳۷۵)

Supervisor

Study of complications of gastroduodenal ulcers in patients referred to surgical wards of Poursina at Razi hospitals in Rasht.

استاد راهنما

بررسی اثر آنتی‌بیوتیک پروفیلاکتیک بر روی عفونت زخم بعد از کوله‌سیتکتومی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان‌های شهید رجائی تنکابن و امام سجاد (ع) رامسر در سال ۱۳۹۱٫

Supervisor

Effect of prophylactic antibiotics on wound infaction after cholecystectomy in patient, admitted to hospitals of Tonekaben and Ramsar (2012)

استاد راهنما

تأثیر اکسیژن با غلظت بالا قبل و حین و بعد از جراحی بر عفونت زخم در اعمال جراحی تمیز آلوده در بیمارستان شهید رجائی تنکابن در سال ۱۳۹۱

Supervisor

The effect of perioperative hyperoxygenation on wound infection following clean- contaminated surgery at Tonekabon hospital (2012).

استاد مشاور

جداسازی کلبیسلا نمونیه فتوتیپ ESBL در پرسنل و بیماران بستری در بیمارستان شهید رجایی تنکابن

Advisor

Isolation of klebsiella pneumonia (extand specterum beta lactomases) phenotype among personnel and patients in Tonekabon shaheed rajaee hospital.

استاد مشاور

ارزیابی دموگرافیک سرطان پستان در بیمارستان مراجعه کننده به کلنیک انکولوژی بیمارستان امام سجاد (ع) رامسر طی سال‌های ۸۸-۱۳۸۱

Advisor

Demographic assessment of breast cancer in patients reffered to clinic of oncology in Ramsar hospital (2002-2009)

استاد مشاور

شاخص‌های اپیدمیولوژیک و کلینیکوپاتولوژیک سرطان معده در بیماران مراجعه کننده به کلینیک انکولوژی بیمارستان امام سجاد (ع) رامسر طی سال‌های ۱۳۸۸-۱۳۸۱٫

Advisor

Epidemiologic and clinicopathologic indexes of stomach cancer in patients reffered to oncology clinic of Ramsar hospital (2002-2009).

استاد مشاور

اهمیت پیش آگهی تهاجم عروقی و لنفاوی بیماران مبتلا به سرطان پستان مهاجم در بیمارستان امام سجاد رامسر طی سال‌های (۱۳۸۷- ۱۳۸۱)

Advisor

Prognostic significance of lymphovascular invasion in patients with breast cancer at emam sajjad hospital in Ramsar (2003-2009)

استاد مشاور

ارزیابی پنموتوراکس در نوزادان بستری در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان بیمارستان شهید رجایی تنکابن (۱۳۸۶- ۱۳۸۱)

Advisor

Evaluation of pneumothorax in neonates admitted in neonatal intensive care unit in shahid rajaee hospital in Tonekabon (1381-1386)

استاد مشاور

بررسی علل ایجاد تروما در بیماران حادثه دیده در بیمارستان شهید رجایی تنکابن ۱۳۸۳-۱۳۸۲

Advisor

Evaluation of etiology of trauma in injured patients of shahid rajaee hospital of Tonekabon.

استاد مشاور

درمان تسکین‌دهنده سرطان‌های غیر قابل عمل جراحی مری با استنت‌های فلزی (ارزیابی کیفیت زندگی بیماران مراجعه کننده به کلینیک‌های گوارش در سال‌های ۱۳۸۶- ۱۳۸۵)

Advisor

Palliative therapy of inoperable esophageal cancer treated with metallic expandable stents: quality of life analysis (2006-2007)

استاد مشاور

سطح آنتی بادی ضد کزاز در مبتلایان به عفونت پای دیابتی بستری در بیمارستان‌های تنکابن و رامسر طی سال‌های (۱۳۸۹-۱۳۸۸)

Advisor

The level of tetanus antibody in hospitalized patients with diabetic foot infection in hospitals of Tonekabon and Ramsar (2009-2010)

استاد مشاور

جداسازی و شناسایی باکتری‌های مولد ذات‌الریه وابسته به ونتیلاتور در بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان شهید رجایی تنکابن

Advisor

Isolation and identification of Bacterial cause of ventilator Associated pneumonia in intensive care unit potienls in shaheed rajaee hospital .

استاد مشاور

فراوانی انواع ضایعات شکمی ناشی از آسیب‌های غیر نافذ در افراد جراحی شده بیمارستان شهید رجایی تنکابن طی سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۸۰٫

Advisor

Frequency of abdominal injuries by blunt trauma in shaheed rajaee hospital (2001-2011)