خانه / معاون پژوهش و فناوری

معاون پژوهش و فناوری

  نام- نام خانوادگی: محمدرضا زربخش

مقطع و رشته تحصیلی: دکترای روانشناسی و آموزش کوکان استثنایی

مرتبه علمی: استادیارو عضو هیأت علمی گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن

پست الکترونیک: moaven.pazhouhesh@toniau.ac.ir و rzarbakhsh@yahoo.com

شماره تماس دفتر: ۵۴۲۷۱۵۱۰(۱۱)