خانه / معاون پژوهش و فناوری

معاون پژوهش و فناوری

  نام- نام خانوادگی: احمدرضا اولیایی 

مقطع و رشته تحصیلی: دکترای شیمی فیزیک

مرتبه علمی: استادیارو عضو هیأت علمی گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن

پست الکترونیک: moaven.pazhouhesh@toniau.ac.ir و oliaey.ar50@yahoo.com

شماره تماس دفتر: ۵۴۲۷۱۵۱۰(۱۱)