خانه / کمیته ی اخلاق زیست پزشکی

کمیته ی اخلاق زیست پزشکی

دبیر کمیته

  نام- نام خانوادگی: سمیه اسدیان

مقطع و رشته تحصیلی: دکترای زیست فیزیولوژی جانوری

مرتبه علمی: استادیار و عضو هیأت علمی گروه زیست دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن

پست الکترونیک: s_asadian@toniau.ac.ir

سمت نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت دانشگاهی/ سازمانی مرتبه علمی
رئیس دکتر مجید پویا فوق تخصص جراحی ریه و قفسه سینه معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن استادیار
حقوقدان دکتر داوود سلطانیان دکترای حقوق خصوصی   مدرس مدعو   –
روحانی حجت الاسلام دکتر حسن شیخ محمودی دکترای عرفان تخصصی عضو هیات علمی واحد تنکابن و ریاست سابق دانشگاه استادیار
متخصص اخلاق زیست پزشکی دکتر سبحان بهرامی دکترای اخلاق پزشکی کارمند مرکز بهداشتی درمانی رامسر
متخصص آمار زیستی یا اپیدمیولوژی دکتر علیرضا خلیلیان دکترای آمار زیستی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران استاد
پژوهشگر ۱ دکتر شهربانو کیهانیان فوق تخصص خون عضو هیات علمی واحد تنکابن دانشیار
پژوهشگر ۲ دکتر فلورا رحیم آقایی دکترای آموزش پرستاری عضو هیات علمی واحد تنکابن استادیار
پژوهشگر ۳ و دبیر کمیته دکتر سمیه اسدیان نارنجی دکترای فیزیولوژی جانوری عضو هیات علمی واحد تنکابن استادیار
نماینده جامعه آقای محمد علی میر عباسی کارشناس ادبیات فارسی فعال فرهنگی