خانه / گروه شیمی

گروه شیمی

گروه شیمی

حاتم جعفری

عنوان: مدیر گروه

نام- نام خانوادگی: فرهاد حاتم جعفری
مقطع و رشته تحصیلی: دکتری شیمی آلی
مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیک: f_hatamjafari@toniau.ac.ir
شماره تماس داخلی: ۳۶۲

حاتمیان

عنوان: کارشناس گروه

نام- نام خانوادگی: محمد قاسم حاتمیان
مقطع و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد ادبیات
پست الکترونیک:
شماره تماس داخلی: ۳۴۳

اسامی رشته ها:

  • دکتری شیمی آلی
  • کارشناسی ارشد شیمی آلی
  • کارشناسی ارشد فیتو شیمی
  • کارشناسی ارشد شیمی فیزیک
  • کارشناسی شیمی دارویی
  • کارشناسی شیمی کاربردی
  • کارشناسی شیمی محض

اعضاء هیات علمی(تمام وقت-نیمه وقت-بورسیه):

ردیف

نام- نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

۱

حسینعلی مشایخی

دکتری شیمی تجزیه

استادیار

۲

ناصر منتظری

دکتری شیمی آلی

دانشیار

۳

فرهاد حاتم جعفری

دکتری شیمی آلی

دانشیار

۴

خلیل پورشمسیان

دکتری شیمی آلی

دانشیار

۵

بابک صادقی

دکتری شیمی معدنی

دانشیار

۶

احمدرضا اولیایی

دکتری شیمی فیزیک

استادیار

آمار دانشجویان فعال:

ردیف

نام رشته

تعداد پسر

تعداد دختر

۱

دکتری شیمی آلی

۳

۱۳

۲

کارشناسی شیمی دارویی

۱۳

۴۹

۳

کارشناسی شیمی کاربردی

۴

محتوای زبانه