خانه / گروه صنایع/ نرم افزار/ تربیت بدنی

گروه صنایع/ نرم افزار/ تربیت بدنی

گروه مهندسی صنایع/نرم افزار/تربیت بدنی

M. Riazian

عنوان: مدیر گروه

نام- نام خانوادگی: مهران ریاضیان
مقطع و رشته تحصیلی: دکتری فیزیک حالت جامد (نانوفیزیک)
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: m.riazian@toniau.ac.ir
شماره تماس: ۳۴۲

نژادمقدم2

عنوان: کارشناس گروه

نام- نام خانوادگی: اسماعیل نژاد مقدم
مقطع و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت مالی
پست الکترونیک:
شماره تماس: ۳۱۳

اسامی رشته ها:

۱-  ریاضی و فیزیک

۲- کارشناسی مهندسی صنایع

۳- کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار

۴- کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها

۵- تربیت بدنی

۶- علوم ورزشی- علوم زیستی ورزشی

۷- تربیت بدنی و علوم ورزشی- فیزیولوژی ورزشی

۸- کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی- فیزیولوژی ورزشی کاربردی

اعضاء هیات علمی(تمام وقت-نیمه وقت-بورسیه):

ردیف

نام- نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

۱

هادی فدوی حسینی

فیزیک دریا

استادیار

۲

علی سلطانی

مهندسی صنایع

استادیار

۳

مهران ریاضیان

نانو فیزیک

استادیار

۴

محمد اخشابی

مهندسی صنایع

استادیار

۵

عیسی عبدالملکی

ریاضی

استادیار

۶

حجت حاتمیان

ریاضی تحقیق در عملیات

استادیار

۷

آزاده احمدیان

فیزیک دریا

دانشجوی دکتری

۸

محمد تقی شجاعی مهر

تربیت بدنی و علوم ورزشی

استادیار

۹

سمانه دامن پاک

تربیت بدنی و علوم ورزشی

استادیار

 

آمار دانشجویان فعال:

ردیف

نام رشته

تعداد پسر

تعداد دختر

۱

کارشناسی مهندسی صنایع

۳۰

۱۵

۲

کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار

۲۰

۱۵

۳

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها

۱۰

۵

۴

علوم ورزشی

۱۲

۱۹

۵

مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی

۲۲

۱۴

۶

تربیت بدنی و علوم ورزشی- فیزیولوژی ورزشی

۵

۵

۷

علوم ورزشی- علوم زیستی ورزشی

۶

۹

۸

کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی- فیزیولوژی ورزشی کاربردی

۸

۶