خانه / مرکز مهارتهای بالینی (Skills Lab)

مرکز مهارتهای بالینی (Skills Lab)

معرفی

S10 A3 : وجود امکانات مناسب برای آموزش مهارت های عملی به دانشجویان (SKILL LAB)

وجود فضای تمرین:

  • فضای اختصاص داده شده بهSKILL LAB پزشکی با مساحت تقریبی ۵۸۰ متر مربع، مشتمل بر اتاق هایی جداگانه جهت آموزش و ارزشیابی
  • فضای اختصاص داده شده به skill labمامایی و پرستاری هر کدام به طور جداگانه با مساحت تقریبی ۲۷۰ متر مربع
تجهیزات پزشکی

ردیف

تجهیزات

تعداد

۱

مانکن انسان کامل

۱

۲

مانکن آموزش سوچور

۲

۳

مانکن آموزش کریکوتومی

۱

۴

مانکن آموزش تزریقات نخاعی

۱

۵

مانکن تزریقات اسپاینال

۱

۶

مانکن نیم تنه سمع قلب و ریه

۱

۷

مانکن معاینات رکتوم

۱

۸

مانکن تراکستومی

۱

۹

مولاژ نیم تنه انسان(احیای قلبی ریوی)

۱

۱۰

مانکن آموزشی تمام تنه cpr

1

11

مانکن BLS

4

12

مانکن آموزشی معاینه گوش

۱

۱۳

مانکن افتالموسکوپی

۱

۱۴

مولاژ چشم

۱

۱۵

مانکن آسپیراسیون زانو

۱

۱۶

مانکن تزریق شریانی ABG

1

17

مانکن تزریق وریدی

۱

۱۸

مولاژ آموزشی تزریقات

۲

۱۹

مانکن آموزشی CHEST

1

20

مانکن انتوباسیون

۱

۲۱

مانکن سونداژ معده

۱

۲۲

مانکن آموزشی نیم تنه احشا

۱

۲۳

مانکن نوزادALS

2

24

مانکن تمام تنه CPRنوزاد (BLS)

1

25

مانکن آموزشی CPRشیرخوار BLS))

1

26

مانکن انتوباسیون اطفال

۱

۲۷

مولاژسنداژ زن

۱

۲۸

تخت بیمارستانی

۱

۲۹

تخت زایمان

۱

۳۰

دستگاه الکتروکاردیوگراف

۱

۳۱

فشارسنج

۱۰

۳۲

گوشی پزشکی

۱۰

۳۳

ترازوی وزن سنج

۱

۳۴

لارنگوسکوپ بزرگسالان

۲

۳۵

لارنگوسکوپ اطفال

۳

۳۶

افتالموسکوپ

۱

۳۷

اتوسکوپ

۳

۳۸

تخت معاینه

۳

۳۹

مانکن آموزشی اسکلت

۱

۴۰

ست احیا با جعبه آلومینیومی

۱

۴۱

انواع پنس ،پنست

از هر کدام ۱۰ عدد

۴۲

سوزنگیر و قیچی

از هر کدام ۵ عدد

۴۳

آینه پیشانی

۱

۴۴

دیاپازون

۱سری

۴۵

انواع کات کوت

۵۰

۴۶

نگاتوسکوپ

۲

۴۷

چکش رفلکس

۲

۴۸

اسپکولوم بینی

۵

۴۹

اسپکولوم زنان

۲۰ عدد

۵۰

چراغ قوه

۱

۵۱

کپسول اکسیژن

۱

۵۲

چراغ معاینه

۱

۵۳

ترالی احیا

۱

۵۴

پایه سرم

۱

۵۵

ترالی

۳

۵۶

پنبه-الکل-گاز-بتادین-آبسلانگ

از هر کدام ۶ بسته

۵۷

انواع سرم –ست سرم-میکروست

از هر کدام ۱۰ عدد

۵۸

اسکالپ و آنژیوکت

از هر کدام ۲۰ عدد

۵۹

آمبوبگ

۳

۶۰

Air way

3عدد

۶۱

Ng tube – انواع سند-urine bag

از هر کدام ۲۰ عدد

۶۲

تورنیکه

از هر کدام ۶عدد

۶۳

بیکسس-دیش

۳عدد

۶۴

آتل

۶عدد

۶۵

ماسک احیا

۳

۶۶

لارینجیال ماسک

۳

۶۷

ویال و آب مقطر

از هر کدام ۲۰ عدد

۶۸

انواع سرنگ

از هر کدام ۳۰ عدد

۶۹

چسب

۲۰ حلقه

۷۰

ترمومتر دهانی و مقعدی

از هر کدام ۵ عدد

۷۱

چارت اسنلن

۱

تجهیزات مامایی

ردیف

تجهیزات

تعداد

۱

تخت زایمان

۱

۲

مولاژ زایمان دو جین

۱

۳

مانکن آموزشی تمام تنه زایمان

۱

۴

مدل نمایش ایستگاه سر

۱

۵

مانکن مدل سر جنین

۱

۶

مولاژاپی زیاتومی

۲

۷

مانکن آموزشی اپی زیاتومی

۱

۸

مولاژ معاینات زنان

۱

۹

مانکن آموزشی لگن زن

۲

۱۰

مانکن آی یو دی گذاری

۱

۱۱

مانکن آموزشی نوزاد

۱

۱۲

مولاژ breast

خودآزمایی-ندول) )۳

۱۳

مانیتورینگ خارجی جنین

۱

۱۴

سونی کید

۱

۱۵

کات نوزاد

۱

۱۶

ترازوی نوزاد

۱

۱۷

انواع پنس-پنست-سوزنگیر-قیچی

از هر کدام ۵ عدد

۱۸

هیسترومتر

۳عدد

۱۹

اسپکولوم زنان

۳۰عدد

۲۰

ای یو دی

۱۵ عدد

۲۱

انواع کات کوت

۲۰ عدد

۲۲

فشارسنج

۱۰عدد

۲۳

گوشی معاینه

۱۰عدد

۲۴

تخت معاینه

۱

۲۵

ترالی

۱

۲۶

پایه سرم

۱

۲۷

پنبه- الکل-گاز- بتادین

از هر کدام ۳ بسته

۲۸

چکش رفلکس

۱

۲۹

انواع سرم – ست سرم- میکروست

از هر کدام ۱۰ عدد

۳۰

اسکالپ - آنژیوکت

از هر کدام ۱۰ عدد

۳۱

 Air way  - پوار

از هر کدام ۵عدد

۳۲

Ng tube- انواع سند-urine bag

از هر کدام ۱۰ عدد

۳۳

تورنیکه

۳عدد

۳۴

بیکسس-دیش

از هر کدام ۱۰ عدد

۳۵

ویال – آب مقطر

از هر کدام ۱۰ عدد

۳۶

انواع سرنگ

از هر کدام ۲۰ عدد

۳۷

چسب

۵ حلقه

۳۸

ترمومتر دهانی- مقعدی

از هر کدام ۳ عدد

۳۹

چارت اسنلن

۱

تجهیزات پرستاری
ردیفتجهیزاتتعداد
۱مانکن انسان۳
۲تخت بیمارستانی۳
۳مانکن آموزشی سوچور ۲
۴مولاژ آموزشی تزریقات۱
۵مانکن حمل مجروح ۱
۶برانکارد۱
۷افتالموسکوپ۱
۸اتوسکوپ۱
۹لارنگوسکوپ۱
۱۰لارنگوسکوپ اطفال۱
۱۱گلوکومتر ۱
۱۲فشارسنج دیجیتالی۱
۱۳ساکشن۱
۱۴کپسول اکسیژن۱
۱۵ویلچر۱
۱۶پایه سرم۳
۱۷ترالی۲
۱۸کمد دارو۱
۱۹پین۱
۲۰پاراوان۲
۲۱ترازوی وزن سنج۱
۲۲انواع پنس-پنستاز هر کدام ۱۰ عدد
۲۳سوزنگیر-قیچی-دسته بیستوریاز هر کدام ۵ عدد
۲۴دیاپازون۱سری
۲۵انواع کات کوتاز هر نوع ۲۰ عدد
۲۶فشارسنج۵عدد
۲۷گوشی معاینه۵عدد
۲۸چکش رفلکس۲
۲۹چراغ قوه۲
۳۰پنبه- الکل- گاز- بتادین- آبسلانگاز هر کدام ۵ بسته
۳۱انواع سرم- ست سرم- میکروستاز هر کدام ۱۰ عدد
۳۲اسکالپ- آنژیوکتاز هر کدام ۲۰ عدد
۳۳   پوار –Air wayاز هر کدام ۳ عدد
۳۴انواع سند-Urine bag-Ng tubeاز هر کدام ۲۰ عدد
۳۵تورنیکه۵عدد
۳۶بیکسس- دیشاز هر کدام ۳ عدد
۳۷آتل۵عدد
۳۸ویال- آب مقطراز هر کدام ۲۰ عدد
۳۹انواع سرنگاز هر نوع ۳۰ عدد
۴۰چسباز هر کدام ۲۰ حلقه
۴۱ترمومتر دهانی- مقعدیاز هر کدام ۵ عدد
۴۲چارت اسنلن۱