• ساختمان آموزشی شامل آزمایشگاهها، کارگاهها، کلاسها، کتابخانه و کافی نت و ...
  • جشن دانش آموختگان پزشکی
  • دانشکده پزشکی
  • سلف سرویس - کتابخانه
  • درمانگاه تخصصی
  • سردر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
    نمای در ورودی دانشگاه
  • دانشکده پرستاری مامایی- Skill Lab
  • تالار اجتماعات - کافی نت