خانه / معرفی دفتر توسعه آموزش پزشکی

معرفی دفتر توسعه آموزش پزشکی

  نام- نام خانوادگی: فلورا رحیم آقایی

مقطع و رشته تحصیلی: دکترای آموزش پرستاری

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: frahimaghaee@gmail.com

شماره تماس دفتر: ۵۴۲۷۱۵۱۷-۰۱۱

داخلی: ۳۹۸

معرفی دفتر EDO

دفتر توسعه آموزش ( Educational Development Office) در دانشکده ی علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن از سال ۱۳۸۸ شروع به کار نمود.  چکیده ای از فعالیت های این دفتر تاکنون به قرار زیر بوده است :

۱- ارائه خدمات مشاوره در زمینه ی بازنگری و طراحی برنامه های درسی

۲- توجه به ارتقاء اساتید در زمینه ی تدریس، ارزشیابی و پژوهش

۳- ارزشیابی عملکرد اساتید

۵- کمک به فراهم شدن برخی تسهیلات آموزشی به منظور بهبود شاخص های عملکرد و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

۶- نظارت بر برگزاری آزمون های عملی در Skill lab و برگزاری آزمون های OSCE

7- تعیین اولویت های پژوهشی در حیطه ی آموزشی

چشم انداز

دفتر توسعه ی آموزش دانشکده ی علوم پزشکی در راستای اهداف و برنامه های مرکز مطالعات و توسعه ی آموزش پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی و با عنایت به سیاست ها و برنامه های کلی معاونت آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت و درمان بر آن است که در در مسیر کسب جایگاهی قابل قبول در حیطه های آموزشی گام بردارد. در ساختار این دفتر کمیته های برنامه ریزی درسی، کمیته توانمندسازی اساتید، کمیته ارزشیابی، کمیته پژوهش در آموزش و کمیته مشورتی ( دانشجویی) در نظر گرفته و تشکیل شده است. راه اندازی کمیته ی آموزش مهارت های بالینی، کارآموزی و کارورزی ها و کمیته ی استعداد های درخشان در برنامه های آتی مد نظر می باشد.

وظایف و فعالیت های دفتر

وظایف و فعالیت های اصلی دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها

مطابق آئین نامه شرح وظایف دفاتر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سال ۹۵

۱-      اجرای برنامه های آموزشی بر اساس سیاست های ابلاغ شده توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

۲-      ارائه مشاوره به معاون آموزشی دانشکده برای عملیاتی کردن برنامه ها و سیاست های آموزشی دانشکده

۳-      عضویت و شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده

۴-      همکاری با EDO سایر دانشکده های دانشگاه مربوطه به منظور تبادل تجربیات ، اطلاعات و بهره مندی از پتانسیل های آنان

۵-      پایش و نظارت بر عملکرد و فعالیت های واحد توسعه آموزش بیمارستان ها

۶-      ارائه گزارش عملکرد به EDC دانشگاه و معاون آموزشی دانشکده .

۷-      پایش،ارزشیابی ،معرفی و انتشار برنامه های نوآورانه در سطح دانشکده

۸-      توانمند سازی و حمایت از اعضای هیات علمی برای اجرای برنامه های نوآورانه با حمایت EDC.

9-       نیازسنجی آموزشی اعضاء هیات علمی دانشکده مربوطه و ارائه گزارش به EDC.

10-  توانمندسازی اعضای هیات علمی در حیطه های مختلف آموزش علوم پزشکی بر اساس نتایج نیازسنجی، سیاست ها و اولویت های آموزشی دانشکده با مشارکت EDC.

11-  نظارت ، ارزشیابی و تحلیل آزمون های دانشکده مربوطه

۱۲-  اجرای طرح های پژوهش در آموزش بر اساس اولویت های دانشکده و EDC با حمایت EDC.

13-  ایجاد کمیته مشورتی دانشجویی در سطح دانشکده

تبصره ۱ : از نظر ساختاری دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها زیر نظر معاونین آموزشی دانشکده ها فعالیت می نمایند.

تبصره ۲: وظایف دفاتر توسعه دانشکده ها تا زمان کسب توانمندی های لازم ، توسط مراکز مطالعات دانشگاهها و وظایف واحدهای توسعه بیمارستان های آموزشی توسط دفاتر توسعه دانشکده های پزشکی انجام خواهد شد .

تبصره۳ :مدیر دفتر توســعه دانشکده به پیشنهاد معاون آموزشی دانشکده و با هماهنگی مدیر مرکز مطالعات، توسط رئیس دانشکده منصوب می گردد.

اعضاء

نام و نام خانوادگی:  دکتر فلورا رحیم آقایی
پست مربوطه: هیات علمی و رئیس دفتر مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی آموزش پرستاری

نام و نام خانوادگی:  رویا احمدی
پست مربوطه: کارشناس دفتر مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
مدرک تحصیلی: لیسانس پرستاری و فوق لیسانس مدیریت آموزشی

نام و نام خانوادگی:  دکتر شهربانو کیهانیان
پست مربوطه: هیات علمی، رئیس کارگروه بازنگری برنامه ریزی های درسی دانشکده ی پزشکی
مدرک تحصیلی: فوق تخصص بیماری های خون و سرطان

نام و نام خانوادگی:  ویدا دلفان
پست مربوطه: هیات علمی، مسئول کمیته ی برنامه ریزی درسی در دفتر EDO
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس آموزش پرستاری

نام و نام خانوادگی:  دکتر کسری کریمی
پست مربوطه: هیات علمی، مسئول کمیته ی توانمند سازی اساتید در دفتر EDO
مدرک تحصیلی: متخصص کودکان

نام و نام خانوادگی:  دکتر فرهاد فرخ پی
پست مربوطه: هیات علمی، مسئول کمیته ی مشورتی دانشجویی در دفتر EDO
مدرک تحصیلی: متخصص ENT

نام و نام خانوادگی:  دکتر علی نقی منصوری غیاثی
پست مربوطه: هیات علمی، مسئول کمیته ی پژوهش در آموزش، در دفتر EDO
مدرک تحصیلی: متخصص پوست و مو

نام و نام خانوادگی:  دکتر خدیجه حاتمی پور
پست مربوطه: هیات علمی، مسئول کمیته ی ارزشیابی در دفتر EDO
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی آموزش پرستاری

نام و نام خانوادگی:  ماریا شاطر جلالی
پست مربوطه: کارشناس SKILL LAB و هماهنگ کننده ی آموزش های بالینی در دفتر EDO
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس آموزش پزشکی

نام و نام خانوادگی:  طاهره مقدس
پست مربوطه: هیات علمی، نماینده و مسئول EDO دانشکده ی پرستاری مامایی
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس آموزش پرستاری