خانه / معرفی دفتر توسعه آموزش پزشکی

معرفی دفتر توسعه آموزش پزشکی

  نام- نام خانوادگی: فلورا رحیم آقایی

مقطع و رشته تحصیلی: دکترای آموزش پرستاری

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک: frahimaghaee@gmail.com

شماره تماس دفتر: ۵۴۲۷۱۵۱۷-۰۱۱

داخلی: ۳۹۸

معرفی و اهداف
دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی با هدف ارتقا کیفیت آموزش نظری و بالینی و با هدف ارتقاء سطح دانش و کارآیی اعضای هیات علمی بر اساس نیازهای جامعه و مطابق با استاندارد های موجود فعالیت خود را تحت نظر مرکز مطالعات و توسعه آموزش معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ارائه می دهد. اعضای فعال در دفتر توسعه آموزش دانشکده در کمیته های مختلف نظیر پژوهش در آموزش، ارزشیابی، برنامه ریزی درسی، توانمندسازی اعضای هیئت علمی، مشورتی دانشجوی استعداد های درخشان، نظارت بر برنامه درسی پزشکی عمومی، و اعتباربخشی گام‌های موثری برداشته‌اند. . در ساختار این دفتر کمیته های برنامه ریزی درسی، توانمندسازی اساتید، ارزشیابی، پژوهش در آموزش، مشورتی ( دانشجویی)، نظارت بر برنامه درسی پزشکی عمومی، اعتباربخشی و استعدادهای درخشان در نظر گرفته و تشکیل شده است. همچنین کمیته ای نوآورانه با کمک دانشجویان مستعد و پویا با نام کمیته ی دانشجویی همیار توسعه آموزش با اسم مخفف “همتا” در این واحد دانشگاهی برای اولین بار در سطح دانشگاه آزاد اسلامی از سال ۱۳۹۵ تشکیل شده و شروع به کار نموده است.
اهداف
این دفتر در راستای اهداف مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه اهداف خود را در حیطه های عملکردی مرتبط با کمیته ها و همچنین نظارت بر فعالیت های مرکز مهارت های بالینی دنبال کرده و ادامه خواهد داد.
فلسفه
دفتر توسعه دانشکده با توجه به ارزشهای حاکم بر جامعه و سیاست های ارتقاء سطح سلامت با مشارکت اساتید و دانشجویان فعال و توانمند، زمینه و بستر مناسب و مساعدی را برای رشد دانشجویان و اساتید فراهم می‌سازد.

دفتر توسعه آموزش دانشکده ی پزشکی در راستای چشم اندازهای مرکز مطالعات و توسعه ی آموزش پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی و با عنایت به ارزش‌ها و باورهای آموزشی و پژوهشی  و سیاست ها و برنامه های کلی معاونت پزشکی وزارت بهداشت و درمان ، تلاش دارد در جهت کسب جایگاهی قابل قبول در حیطه‌های آموزشی گام برداشته و مطرح باشد.  آشنا سازی اساتید و دانشجویان با جشنواره ها نظیر جشنواره آموزشی کشوری شهید مطهری و جشنواره دکتر وثوق و همچنین راه اندازی بخشی از آموزش به شکل مجازی و کاربرد آموزش ترکیبی در برنامه های آتی این دفتر مورد توجه و تمرکز قرار گرفته است.

وظایف و فعالیت های اصلی دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها

مطابق آئین نامه شرح وظایف دفاتر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سال ۹۵

۱-      اجرای برنامه های آموزشی بر اساس سیاست های ابلاغ شده توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

۲-      ارائه مشاوره به معاون آموزشی دانشکده برای عملیاتی کردن برنامه ها و سیاست های آموزشی دانشکده

۳-      عضویت و شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده

۴-      همکاری با EDO سایر دانشکده های دانشگاه مربوطه به منظور تبادل تجربیات ، اطلاعات و بهره مندی از پتانسیل های آنان

۵-      پایش و نظارت بر عملکرد و فعالیت های واحد توسعه آموزش بیمارستان ها

۶-      ارائه گزارش عملکرد به EDC دانشگاه و معاون آموزشی دانشکده .

۷-      پایش،ارزشیابی ،معرفی و انتشار برنامه های نوآورانه در سطح دانشکده

۸-      توانمند سازی و حمایت از اعضای هیات علمی برای اجرای برنامه های نوآورانه با حمایت EDC.

9-       نیازسنجی آموزشی اعضاء هیات علمی دانشکده مربوطه و ارائه گزارش به EDC.

10-  توانمندسازی اعضای هیات علمی در حیطه های مختلف آموزش علوم پزشکی بر اساس نتایج نیازسنجی، سیاست ها و اولویت های آموزشی دانشکده با مشارکت EDC.

11-  نظارت ، ارزشیابی و تحلیل آزمون های دانشکده مربوطه

۱۲-  اجرای طرح های پژوهش در آموزش بر اساس اولویت های دانشکده و EDC با حمایت EDC.

13-  ایجاد کمیته مشورتی دانشجویی در سطح دانشکده

تبصره ۱ : از نظر ساختاری دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها زیر نظر معاونین آموزشی دانشکده ها فعالیت می نمایند.

تبصره ۲: وظایف دفاتر توسعه دانشکده ها تا زمان کسب توانمندی های لازم ، توسط مراکز مطالعات دانشگاهها و وظایف واحدهای توسعه بیمارستان های آموزشی توسط دفاتر توسعه دانشکده های پزشکی انجام خواهد شد .

تبصره۳ :مدیر دفتر توســعه دانشکده به پیشنهاد معاون آموزشی دانشکده و با هماهنگی مدیر مرکز مطالعات، توسط رئیس دانشکده منصوب می گردد.

نام و نام خانوادگی:  دکتر فلورا رحیم آقایی
پست مربوطه: هیات علمی و رئیس دفتر مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی آموزش پرستاری

نام و نام خانوادگی:  رویا احمدی نیا
پست مربوطه: کارشناس دفتر مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
مدرک تحصیلی: لیسانس پرستاری و فوق لیسانس مدیریت آموزشی

نام و نام خانوادگی:  دکتر شهربانو کیهانیان
پست مربوطه: هیات علمی، رئیس کارگروه بازنگری برنامه ریزی های درسی دانشکده ی پزشکی
مدرک تحصیلی: فوق تخصص بیماری های خون و سرطان

نام و نام خانوادگی:  ویدا دلفان
پست مربوطه: هیات علمی، مسئول کمیته ی برنامه ریزی درسی در دفتر EDO
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس آموزش پرستاری

نام و نام خانوادگی:  دکتر کسری کریمی
پست مربوطه: هیات علمی، مسئول کمیته ی توانمند سازی اساتید در دفتر EDO
مدرک تحصیلی: متخصص کودکان

نام و نام خانوادگی:  دکتر فرهاد فرخ پی
پست مربوطه: هیات علمی، مسئول کمیته ی مشورتی دانشجویی در دفتر EDO
مدرک تحصیلی: متخصص ENT

نام و نام خانوادگی:  دکتر علی نقی منصوری غیاثی
پست مربوطه: هیات علمی، مسئول کمیته ی پژوهش در آموزش، در دفتر EDO
مدرک تحصیلی: متخصص پوست و مو

نام و نام خانوادگی:  دکتر خدیجه حاتمی پور
پست مربوطه: هیات علمی، مسئول کمیته ی ارزشیابی در دفتر EDO
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی آموزش پرستاری

نام و نام خانوادگی:  طاهره مقدس
پست مربوطه: هیات علمی، مسئول کمیته استعداد های درخشان و المپیاد در دفتر EDO
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس آموزش پرستاری

نام و نام خانوادگی:  معصومه فیلی
پست مربوطه: کارشناس SKILL LAB
مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت آموزشی