صندوق رفاه دانشجویی

* دانشجویان گرامی که از صندوق رفاه دانشجویی واحد، وام دریافت نموده اند ، چنانچه اقساط خود را پرداخت نکرده باشند، نسبت به پرداخت بدهی اقساط معوق تا قبل از شروع ثبت نام تابستان از طریق حساب جاری 1040 بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی بنام صندوق رفاه دانشجویی اقدام نمایند.

اطلاعیه مهم صندوق رفاه دانشجویی:استفاده از تسهیلات پرداخت شهریه (فایل ضمیمه)

برگشت